Inschrijven Sprintrace

Via het volgende formulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor deelname aan de Sprintrace.


Belangrijke informatie:

Deelname met een eigen helm is ten aller tijde verplicht. Wij adviseren ook het gebruik van verdere beschermingsmiddelen zoals pols, elleboog en kniebeschermers.

Met het verzenden van dit formulier, en daarmee de formele opgave van deelname aan dit evenement door uw kind(eren), verklaart u ermee akkoord te gaan dat deelname geheel geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.

U, als ouder of verzorger van het ingeschreven kind, verklaart zich door middel van inschrijving bewust te zijn van de risico’s die deelname aan dit evenement met zich mee kunnen brengen.

Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.